Stanovy KST Manín Považská Teplá

Stanovy KST Manín Považská TepláČlánok I
Základné ustanovenia
1. Klub slovenských turistov Manín Považská Teplá (ďalej „klub“) je občianskym združením združujúcim záujemcov o turistiku.
2. Klub je otvorenou, samostatnou a nezávislou, nepolitickou spoločenskou organizáciou vyvíjajúcou svoju činnosť na demokratických princípoch.
3. Klub je organizáciou s právnou subjektivitou. Sídlom klubu je: Pavol Uriča 017 05, 494 Považská Bystrica- m.č. Považská Teplá. IČO: 36120596.
4. Klub slovenských turistov Manín Považská Teplá sa hlási ku Klubu slovenských turistov so sídlom v Bratislave.

Článok II
Poslanie a ciele klubu
1. Zastupovať záujmy svojich členov.
2. Zabezpečovať rozvoj rôznych druhov aktivít, najmä pešiu turistiku, cykloturistiku, vysokohorskú turistiku, vodnú turistiku a lyžiarsku turistiku.
3. Podieľať sa na vytváraní podmienok pre letnú a zimnú turistiku, táborenie a pobyt v prírode pre svojich členov a širokú verejnosť.
4. Spolupracovať s ďalšími organizáciami s podobným poslaním, ktoré podporujú turistiku, pobyt v prírode a ochranu životného prostredia.
5. Vykonávať verejno-prospešnú činnosť zameranú na vytváranie podmienok pre turistiku, napr. organizovanie turistických podujatí, údržbu turistických chodníkov, sprievodcovskú činnosť a pod.
6. Zabezpečovať výchovno-turistický program pre deti a mládež.
7. Budovať a zveľaďovať materiálne zabezpečenie klubu.
8. Organizovať vlastné turistické výlety a zájazdy a zúčastňovať sa turistických akcii organizovaných inými klubmi na Slovensku i v zahraničí.
9. Poskytovať zľavy a výhody pri organizovaných akciách pre členskú základňu.

Článok III
Členstvo
1. Členstvo v klube je dobrovoľné.
2. Členom klubu sa môže stať každý záujemca bez rozdielu politického presvedčenia a príslušnosti, náboženského vyznania, pohlavia a veku, ak súhlasí s týmito stanovami.
3. O prijatí za člena klubu rozhoduje Výročná členská schôdza na základe písomnej prihlášky, zaevidovanej Výborom klubu v lehote do 24 mesiacov.
4. Každý člen má pridelený členský preukaz, ktorý ho oprávňuje využívať všetky výhody členstva.
5. Členstvo v klube zaniká:
■ dňom zániku klubu
■ smrťou
■ vystúpením na vlastné písomné oznámenie doručené Výboru klubu
■ vylúčením pre neplnenie si základných členských povinností podľa článku III, bod 7. Pri vylúčení sa členské nevracia.
■ vylúčením pre obzvlášť závažné previnenie nezlučiteľné s členstvom v klube, napr. právoplatné rozhodnutie za spáchaný trestný čin, hrubé porušenie stanov alebo poškodzovanie záujmov a dobrého mena klubu.
Návrh na vylúčenie podáva Výbor klubu, vylúčenie schvaľuje Výročná členská schôdza nadpolovičnou väčšinou zúčastnených členov.
6. Člen klubu má právo:
■ zúčastňovať sa podľa svojich potrieb, záľub alebo záujmov turistických a iných obdobných aktivít, ale i ďalších kultúrno-spoločenských akcií usporadúvaných klubom
■ zúčastňovať sa na pravidelných rokovaniach Výboru klubu (Schôdza klubu) a na Výročnej členskej schôdzi
■ využívať všetky výhody vyplývajúce z jeho členstva
■ dávať podnety, návrhy a pripomienky a požadovať na ne do 30 dní odpoveď
■ využívať klubové priestory podľa stanovených pravidiel klubu (Prevádzkový poriadok klubových priestorov)
■ hlasovať, voliť a byť volený do orgánov klubu na Výročnej členskej schôdzi.
Podmienkou hlasovať, voliť a byť volený do orgánov klubu je bezúhonnosť a vek nad 18 rokov.
7. Člen klubu má povinnosť:
■ dodržiavať stanovy klubu
■ chrániť dobré meno a majetok klubu
■ informovať sa o dianí a plánovaných akciách klubu
■ včas platiť stanovený členský príspevok na príslušný rok a to najneskôr do konca marca aktuálneho kalendárneho roka, u nových členov pri prevzatí členského preukazu.
8. Nezaplatením si stanoveného členského príspevku na príslušný rok bude členstvo v klube pozastavené, kým členský príspevok nebude uhradený. Najneskôr však do 31.3. nasledujúceho roku, kedy zaniká členstvo v klube. Pozastavením členstva v klube stráca člen všetky práva a výhody plynúce z členstva.
9. Čestným členom klubu sa stáva ten člen, ktorý dovŕši 70 rokov života a je členom klubu aspoň 10 rokov. Čestný člen klubu má tie isté práva a povinnosti, ako riadny člen klubu s výnimkou platenia členského príspevku (členský príspevok za neho platí klub).

Článok IV
Orgány klubu
1. Orgánmi klubu sú:
■ Výročná členská schôdza
■ Výbor klubu
■ Revízna komisia klubu.
2. Výročná členská schôdza je najvyšším orgánom klubu, tvoria ju všetci jeho členovia. Schádza sa najmenej jedenkrát ročne, zvoláva a vedie ju predseda klubu. Predseda klubu zvolá Výročnú členskú schôdzu aj na žiadosť tretiny riadnych členov klubu. V tomto prípade ju zvolá tak, aby sa Výročná členská schôdza uskutočnila do 3 mesiacov od doručenia žiadosti. Ak tak predseda klubu neurobí, Výročnú členskú schôdzu zvolá Výbor klubu tak, aby sa uskutočnila do 3 mesiacov od uplynutia 3-mesačnej lehoty uvedenej v predošlej vete. Výročná členská schôdza je uznášania schopná a môže prijímať rozhodnutia, ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov klubu. Rozhodnutia sú právoplatné, ak ich prijme nadpolovičná väčšina prítomných členov, výnimkou sú rozhodnutia podľa článku IV, bod 3, písmeno f., kedy je potrebná 2/3 väčšina všetkých riadnych členov klubu.
3. Ak nie je Výročná členská schôdza uznášania schopná, predseda klubu môže po uplynutí pol hodiny, vyhlásiť náhradnú Výročnú členskú schôdzu s tým istým programom. Náhradná Výročná členská schôdza prijíma rozhodnutia za súhlasu nadpolovičnej väčšiny prítomných členov, výnimkou sú rozhodnutia podľa článku IV, bod 2, písmeno f., kedy je potrebná 2/3 väčšina všetkých riadnych členov klubu.
Výročná členská schôdza prerokúva všetky základné otázky činnosti klubu najmä:
a. schvaľuje, mení alebo dopĺňa stanovy klubu
b. volí členov Výboru klubu a Revíznej komisie klubu
c. prerokúva a schvaľuje správu o činnosti, finančnú správu a správu revíznej komisie
d. prerokúva a schvaľuje plán činnosti a finančný rozpočet klubu na príslušný rok
e. schvaľuje nových členov klubu podľa článku III, bod 3 a vylučuje členov klubu podľa článku III, bod 5
f. rozhoduje o zániku klubu alebo o jeho zlúčení s inými združeniami a manipuluje s majetkom klubu (odpredáva, vyraďuje z evidencie, alebo daruje), ktorý presahuje hodnotu 1.500 €.
4. Výbor klubu je výkonným orgánom klubu, jeho funkčné obdobie je na maximálnu dobu 4 roky. Má 5 členov, ktorých volí a odvoláva Výročná členská schôdza. Sú to predseda klubu, tajomník klubu, hospodár klubu a dvaja členovia Výboru klubu. Výbor klubu prijíma rozhodnutia nadpolovičnou väčšinou hlasov prítomných členov, pri rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu.
Povinnosti Výboru klubu:
■ rozhoduje o všetkých otázkach, ktoré nie sú vyhradené Výročnej členskej schôdzi
■ riadi činnosť klubu v období medzi zasadnutiami Výročnej členskej schôdze
■ vypracúva návrh plánu činnosti klubu
■ rozhoduje o vzniku alebo zániku kolektívneho členstva vo vyšších alebo podobných združeniach
■ menuje správcu klubových priestorov
■ rozhoduje o vyradení a odpredaji majetku klubu, z dôvodu poškodenia alebo nevyužívania, do hodnoty 1.500 €.
■ zodpovedá za vypracovanie a aktualizáciu návodov pre:
a. Inventarizačný poriadok
b. Prevádzkový poriadok klubových priestorov
c. Volebný poriadok
O rozdelení funkcií vo Výbore klubu rozhoduje Výbor klubu na svojom zasadnutí hneď po svojom zvolení a bezodkladne to oznámi Výročnej členskej schôdzi.
Predseda klubu:
■ oficiálne zastupuje klub a je oprávnený konať, zaväzovať sa a podpisovať v jeho mene
■ má právo jednorázovo nakladať s finančnou hotovosťou do hodnoty max. 500 € a zároveň má podpisové právo v bankovom styku. Pri výbere hotovosti z banky musia byť vždy podpísaní predseda a jeden člen výboru
■ zvoláva pravidelné schôdze Výboru klubu (Schôdze klubu) najmenej 1-krát za mesiac
■ vedie schôdze výboru
■ v čase svojej neprítomnosti poveruje a splnomocňuje na jednanie klubu ktoréhokoľvek člena výboru
Tajomník klubu:
■ ak predseda klubu nerozhodne inak, zastupuje predsedu klubu v čase jeho neprítomnosti
■ vykonáva činnosti, ktorými bol poverený predsedom klubu
■ má podpisové právo v bankovom styku, ale vždy v prítomnosti predsedu klubu
Hospodár klubu:
■ zodpovedá za hospodárenie a spravuje pokladničnú hotovosť klubu
■ vedie účtovníctvo
■ vedie evidenciu a inventarizáciu majetku
■ koncom kalendárneho roka - najneskôr do 31.12. vykonáva inventúru majetku za prítomnosti jedného člena výboru, jedného člena revíznej komisie a správcu klubových priestorov, ak nie je predsedom klubu stanovené inak. O výsledkoch vykonanej inventúry informuje Výročnú členskú schôdzu formou písomnej správy
■ stará sa o evidenciu využívania klubových priestorov
■ má podpisové právo v bankovom styku, ale vždy v prítomnosti predsedu klubu
■ vykonáva činnosti, ktorými bol poverený predsedom klubu
■ predkladá Výročnej členskej schôdzi správu o hospodárení klubu a výsledkoch ročnej inventúry majetku
■ predkladá finančný rozpočet klubu pre nasledujúce obdobie
Členovia Výboru klubu:
■ vykonávajú činnosti, ktorými boli poverení predsedom klubu
■ majú podpisové právo v bankovom styku, ale vždy v prítomnosti predsedu klubu
Správca klubových priestorov:
■ vykonáva činnosti, ktorými bol poverený predsedom klubu
■ vykonáva činnosti, ktoré má stanovené v Prevádzkovom poriadku klubových priestorov.
4. Revízna komisia klubu má troch členov, sú to: predseda revíznej komisie klubu a dvaja členovia revíznej komisie. Členstvo v Revíznej komisii klubu je nezlučiteľné s členstvom vo Výbore klubu alebo rodinným vzťahom ku niektorému členovi Výboru klubu.
Úloha Revíznej komisie klubu:
■ vykonáva revíznu činnosť v hospodárení s finančnými prostriedkami a majetkom klubu
■ o výsledku hospodárenia informuje predsedu klubu s návrhom na nápravné opatrenia
■ predkladá správu o revíznej činnosti Výročnej členskej schôdzi
■ dohliada na dodržiavanie stanov klubu, rieši sťažnosti a odvolania.

Článok V
Majetok a hospodárenie
1. Klub má vo vlastníctve hnuteľný a nehnuteľný majetok, potrebný na zabezpečenie vlastnej činnosti.
2. Zdrojom hnuteľného a nehnuteľného majetku klubu sú:
■ členské a oddielové príspevky
■ príspevky štátnej správy a samosprávy
■ dotácie a dary
■ príjmy získané vlastnou činnosťou, napr. z brigád a z podujatí organizovaných klubom
■ príjmy z reklamnej činnosti, reklamných služieb
■ iné (napr. 2% z daní fyzických a právnických osôb, prenájmu, ap.)
3. Zásady hospodárenia:
■ hospodárenie sa uskutočňuje podľa schváleného finančného rozpočtu
■ príjmy klubu sa používajú len na zabezpečenie činnosti klubu
■ jednorazové výdavky na činnosť klubu do celkovej hodnoty 1.500 € schvaľuje predseda a hospodár klubu
■ jednorazové výdavky na činnosť klubu nad 1.500€ schvaľuje Výbor klubu
■ mimoriadne jednorazové výdavky na činnosť klubu nad 5.000€ schvaľuje Výročná členská schôdza.

Článok VI
Zánik klubu
1. Zánik klubu musí odsúhlasiť Výročná členská schôdza, pričom musí dať súhlas 2/3 väčšina všetkých riadnych členov klubu.
2. Výročná členská schôdza ustanoví likvidátora (likvidačnú komisiu), ktorý najskôr vyrovná všetky dlhy a záväzky a s likvidačným zostatkom naloží podľa rozhodnutia Výročnej členskej schôdze.
3. Zánik klubu likvidátor oznámi do 15 dní po ukončení likvidácie na MV SR.

Článok VII
Záverečné ustanovenia
1. Zmenu a doplnenie stanov klubu schválila Výročná členská schôdza Klubu slovenských turistov Manín Považská Teplá dňa 23.02.2013.
2. Výklad stanov klubu vykoná Výbor klubu.
3. Tieto stanovy klubu nadobúdajú platnosť a účinnosť po schválení na MV SR.
4. Zároveň sa rušia Stanovy klubu registrované na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 20.02.1992, č. s.: VVS/1-900/90-5169.
Dodatok č. 1 registrovaný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 05.02.2003, č. s.: VVS/1-900/90-5169-1.
Dodatok č. 2 registrovaný na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dňa 12.03.2004, č. s.: VVS/1-900/90-5169-2.


V Považskej Teplej dňa 23.02.2013


23.02.2018

<< PREDCHÁDZAJÚCI ČLÁNOK NASLEDUJÚCI ČLÁNOK >>KST MANÍN
PODPORUJÚ NÁS:

SLENDER CENTRUM - Nechudnite, schudnite!

Ortopedické vložky na mieru

Turistická outdoor obuv