Podmienky prihlasovania a odhlasovania zájazdov klubu

Podmienky prihlasovania a odhlasovania zájazdov klubu

Výbor klubu na svojom zasadnutí dňa 20.06.2019 schválil podmienky účasti členov klubu, rodinných príslušníkov, prípadne ostatných účastníkov na zájazdoch organizovaných našim klubom.

Podmienky prihlásenia:

- objednávať a stornovať účasť na zájazde emailom.
- ak nemá záujemca email, tak platí SMS správa.
- v prípade, že si účastník nájde za seba náhradu a ten je nečlen nášho klubu, treba doplatiť ako za nečlena.
- ak prihlasujem nečlena klubu plne zodpovedám za jeho práva a povinnosti.
- prihlásenie na zájazd bude považované až po zaplatení sumy v stanovenom termíne.
- všetky informácie o zájazde budú aktualizované na internetovej stránke klubu: www.manin.sk.
- platba je možná v odôvodnených prípadoch (práca v zahraničí, dlhodobý pobyt mimo Považskú Bystricu, dlhodobá práceneschopnosť, pracovná vyťaženosť) na klubový účet: SK3456000000002826029001 v Prima banke Slovensko a. s., pobočka Považská Bystrica. Do poznámky treba uviesť identifikačné údaje: meno, priezvisko a za akú akciu a počet členov platí. Potvrdenie o úhrade platby treba emailom zaslať vedúcemu zájazdu.

Možnosti storna:
- Storno zájazdu z dôvodu choroby sa akceptuje iba vtedy, keď ste sa na ňu 6 mesiacov pred zájazdom neliečili, a keď nevznikla v dôsledku alkoholizmu či užívania návykových látok.
- Storno zájazdu z dôvodu úmrtia člena klubu.
- Medzi vážne dôvody patrí aj úmrtie, náhla choroba, úraz alebo hospitalizácia blízkej osoby či spolucestujúceho, ak je lekársky doložený predpoklad, že tento stav bude trvať aj v deň, keď máte nastúpiť na zájazd.
- Ďalej je to vlámanie do domácnosti, živelná poistná udalosť v byte alebo vážna dopravná nehoda, ktorá by vám znemožnila odcestovať.
- Objednávateľ nemá nárok na vrátenie časti ceny zájazdu, ak poskytovateľovi zájazdu vznikajú iné náklady na uskutočnenie akcie (v našom prípade je to hlavne kapacita sedadiel v autobuse, vo vzťahu k počtu prepravovaných osôb).
- Treba si uvedomiť, že účastník nehradí všetky náklady, ale časť nákladov – hlavne dopravu hradí klub, čiže my všetci.

Na základe vyššie uvedených skutočností sa storno platby účtujú nasledovne:

- 80 percent si účtuje klub pri zrušení účasti 45 až 30 dní pred čerpaním služieb.
- 90 percent si účtuje klub pri zrušení účasti 29 až 10 dní pred čerpaním služieb.
- 100 percent si účtuje klub pri zrušení účasti 9 a menej dní pred čerpaním služieb.

05.08.2019

<< PREDCHÁDZAJÚCI ČLÁNOK NASLEDUJÚCI ČLÁNOK >>KST MANÍN
PODPORUJÚ NÁS:

SLENDER CENTRUM - Nechudnite, schudnite!

Ortopedické vložky na mieru

Turistická outdoor obuv